Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Mapový portál pro MČ

​​​Mapový portál pro MČ

Nabídka a možnosti využití mapových podkladů

Líbilo by se vám mít na webu městské části vlastní interaktivní mapu Městské části se všemi dostupnými celoměstskými podklady?

Mapový portál je aplikace spravovaná IPR Praha, ve které si můžete do velké míry sami určit, jak bude mapová aplikace vypadat a jaká data bude zobrazovat.


Jak získat mapový portál pro MČ?

V případě zájmu o vytvoření mapového portálu pro městskou část prosím kontaktujte Mgr. Pavla Ečera (ecer@ipr.praha.eu).

P6.png

Možnosti konfigurace

Obecná konfigurace mapového portálu

Mapový portál lze přizpůsobit městské části vzhledově, datově i funkčně. Na přání městské části lze vytvořit i neveřejnou část portálu,

která bude přístupná pouze pro přihlášené uživatele a jejíž obsah i funkce mohou být odlišné od části pro veřejnost.​


Možnosti nastavení >>

 • Nastavení barevnosti
 • Uspořádání komponent mapového portálu
 • Tvorba zabezpečené části
 • Datový obsah
 • Funkce
 • Export a zálohy tematických dat


  ​Datový obsah

  V mapovém portálu je možné zobrazit libovolná geografická data Prahy, která jsou poskytována formou služeb. Jedná se o celoměstsky spravované datové sady se standardizovaným obsahem. Pro potřeby městských částí je možné vybraná tematická data z portálu pravidelně exportovat na vlastní úložiště MČ. Seznam aktuálně dostupných datových sad je na geoportalpraha.cz v sekci Služby.

  Možnosti nastavení >>
 • Seznam datových sad
 • Zařazení dat do tematických skupin
 • Pořadí tematických skupin v menu (včetně vnořených vrstev)
 • Zobrazení vrstvy pro veřejnost/pouze pro úřad


  Funkční obsah

  Mapový portál obsahuje běžné ovládací a navigační prvky mapy, měření, zobrazení informací o území a prvcích v mapě, hledání, propojení s katastrem nemovitostí a tisk mapy. V zabezpečeném přístupu pro úřad je možná editace vybraných celoměstských tematických vrstev.

  Možnosti nastavení>>
 • Dostupné funkce
  • Hledání dle adres, parcel
  • Měření vzdáleností a ploch
  • Nahlížení do katastru nemovitostí
  • Tisk
  • V nejbližší době plánujeme rozšíření: navigace, zobrazení vlastních dat či export dat přímo z aplikace
 • Obsah zobrazených vlastností prvku v informačním okně
 • Editace tematických vrstev (pouze pro zabezpečený přístup MČ)
 • Kreslení (pomocný nástroj pro zákres poznámek – pouze pro zabezpečený přístup)

   
  Provázání s externími systémy >>

  Nahlížení do KN: Online aplikace zajišťovaná ČÚZK poskytující podrobné informace o parcele.
  RÚIAN: Aplikace (webová služba) pro vyhledávání adres a poskytování podrobných informací o adresním místě.
  Georeport: Online aplikace zajišťovaná IPR Praha poskytující podrobné informace o území.


P8.png


Správa aplikace a technologie >>

Aplikace mapový portál MČ je lehký www klient, který bude spravován centrálně pro všechny městské části. Jeho správu bude zajišťovat IPR Praha ve spolupráci s INF MHMP.

Správa bude prováděna konfigurací nastavení jednotlivých obsahových a funkčních částí mapového klienta. Veškerá nastavení budou ukládána a spravována v rámci databázového serveru.

Datovými zdroji v aplikaci budou datové sady z CDS, publikované pomocí mapových prohlížecích a feature služeb ArcGISServeru.​

Datové sady a jejich správa >>

Mapový portál může aktuálně obsahovat pouze datové sady uložené v CDS hl. m. Prahy, tedy datové sady jednotně udržované, které mají standardizovaný obsah (pro všechny městské části jsou udržovány stejné informace o prvcích). V případě poptávky více městských částí je možné založit v CDS novou tematickou datovou sadu se standardizovaným obsahem, který určí poptávka.

Údržba a aktualizace takto založených datových sad bude probíhat přímo v zabezpečené části mapového portálu pracovníkem úřadu, či importem již zpracovaných informací s asistencí správce systému. Tematické datové sady bude možné exportovat včetně všech atributů pro potřeby dalšího využití do různých formátů dle požadavků MČ. Exporty lze provádět pravidelně, nebo na požádání.

V další verzi mapového portálu je plánována možnost zobrazení dat i z vlastního úložiště MČ.